เอนท์ติดแล้วโว้ย!

posted on 24 May 2006 22:00 by tike in KarokKung
ลำดับที่
รหัสคณะ
คะแนน
สถานภาพเกณฑ์คะแนน
1
1192
6,173.7500
ปกติ
2
1720
6,173.7500
ปกติ
3
1197
6,173.7500
ปกติ
4
1442
6,173.7500
ปกติ


ผลการคัดเลือก ได้รับคัดเลือกคณะ 1192
ดีใจมากๆๆๆๆ ไม่นึกว่าจะติดอันดับ 1 โง่ๆอย่างเรา *-*
อ่อ ลืมบอกไปว่าติดคณะอะไร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม. เกษตรครับ
ปล. เย้ๆ ดีใจมากๆอยู่เกษตรใกล้บ้านด้วย สะดวกดี
ไม่เคยคิดเคยฝันเลยนะเนี่ยว่าจะติดอันดับ 1 *-*
ตอนนี้ขอไปบ้าก่อนครับ *[]*

edit @ 2006/05/24 22:07:49

Comment

Comment:

Tweet

Usually, college students need help performing their essays. Terefore I'd like to suggest to order custom writing, that supposes to be a right way to successful academic career.

#133 By custom term paper writing service (193.105.210.41) on 2011-11-18 14:44

I guess that the author of this topic is a matured writer. Thence, students who buy term papers can utilize this text for their own academic papers.

#132 By buy essay (193.105.210.41) on 2011-11-17 21:17

If you want to buy a car, you would have to receive the home loans. Moreover, my sister always takes a commercial loan, which seems to be really rapid.

#131 By personal loans (91.212.226.143) on 2011-11-15 06:47

Which way did you complete your hot release referring to this topic I wonder? The thesis writing service should employ writers as you to make the dissertation reference doing. So you can have a great chance to enter to the team of professionals.

#130 By dissertation (193.105.210.41) on 2011-11-06 09:13

comment2, ÷àò çíàêîìñòâ ñ òðàíññåêñóàëàìè, lag, ñàéò çíàêîìñòâ â àìåðèêå, >:-P, èçðàèëü ãîðîä ðèøîí çíàêîìñòâà ìóøèíû 50 60 ëåò, 378501, äóñëàð òàòàðñêèé ïîðòàë çíàêîìñòâ, =((, ÷óâàøèÿ ñëóæáà çíàêîìñòâ, =-OO, çíàêîìñòâà íà ìà÷êîìå, zapt, çíàêîìñòâà ëåíèíñê, ekx, ñàéò sms çíàêîìñòâ, luh, ñåêñçíàêîìñòâà â èçîáèëüíîì, cyn, ñåêñ â ñòàíèöå äèíñêîé, 8)), ñåêñ çíàêîìñòà â ìóðìàíñê, 221581,

#129 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:58

comment5, áèñåêñóàëêè çíàêîìñòâî, 401, çíàêîìñòâà êàðøè, =)), map, >:-], çíàêîìñòâà ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü ñûñåðäñêèé ðàéîí, =-[[[, èíòèì çíàêîìñòâà êàðà÷åâ, 6162, ñâèíãåðû çíàêîìñòâà äíåïðîïåòðîâñê, ymo, ãåé çíàêîìñòâà â äîíåöêå, :-OO, çíàêîìñòâà â æåíñêîé çîíå, 960, íîâîêóçíåöêèå ñàéòû ñýêñ çíàêîìñòâ, 4260, map5, 295950, ñòóäåíòêè êðàñíîäàðà èíòèì, surjap, Çíàêîìñòâ êåð÷ü, >:OO, îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâå ê îáîÿíü, akzaoo, ñàéò äëÿ çíàêîìñòâ äëÿ âçðîñëûõ, rsr,

#128 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 20:19

comment2, ñàéò òîï àíêåò çíàêîìñòâ, >:-]], çíàêîìñòâà ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü äåâóøêè, 246, àìóðñêàÿ îáë ã áëàãîâåùåíñê çíàêîìñòâà, msw, çàíêîìñòâà â ìîñêâå, tcnhk, òáèëèññêàÿ ñëóæáà çíàêîìñòâ, >:((, çíàêîìñòâà èðêóòñêàÿ îáëàñòü ãîðîä áðàòñê, 431036, Èçðàèëü. ñåêñ-çíàêîìñòâà, 845676, æåíñêàÿ êîëîíèÿ çíàêîìñòâà, tqfck, çíàêîìñòâà ka za, ofhfi, èíòèì ñàéòû â àòûðàó, luk, çíàêîìñòâà øìèäòà, adtrsq, çíàêîìñòâà â ìàññà÷óñåòñå, 111, çíàêîìñòâà ñàøà èç ýíñà, :-DD,

#127 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 20:19

comment3, ÷àò çíàêîìñòâ îòâåòèòü, dlkhk, çíàêîìñòâà ñ òðàíññåêñóàëàìè íîâîêóçíåöê, %DDD, íîâûå çíàêîìñòâà â àãåíòå, kcetjk, ñàéò çíàêîìñòâ ñïá ïàðû, >:-(, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè ýñòîíèè, kdck, äîíåöê ðîñòîâñêàÿ îáë çíàêîìñòâî, emudzx, ëèëèÿ 3 èðêóòñê çíàêîìñòâà, 295709, çíàêîìñòâî ñ æåíùèíàìè â âîçðàñòå, qph, êðèâîé ðîã ñàéò çíàêîìñòâà, 560177, çíàêîìñòâà â âîëãîäîíñêå, vnznrv, ãîðîä ëþáâè êëóá çíàêîìñòâ, rohuht, çíàêîìñòâ â áåëàðóñèè, 8O, ëóãàíñê àë÷åâñê ðóáåæíîå çíàêîìñòâà, lyfsdo, ñåêñ ãîðîä êûçûë íàéòè ïàðòíåðà äëÿ ñåêñà, 705379,

#126 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 19:30

comment3, çíàêîìñòâà ìàìá, mjjv, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé êàëóãà, >:OOO, çíàêîìñòâî â ãîðîäå ëèâíû, qfpr, çíàêîìñòâà àëèê óôà áàøêèðèÿ, =O, çíàêîìñòâà ñ ðîêåðàìè, 607933, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà àëàòûðü, >:), êèðîâ çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, xuirk, ñàéò çíàêîìñòâ â íèæíåì, sbrtb, ñàðòð èíòèì, 8]], èñïàíêà ïîçíàêîìèòñÿ ðóññêèì, %P, èíòèì çíàêîìñòâà âåëèêèé óñòþã, >:[[[, çíàêîìñòâî áðàê ìîñêâà, 976, ñàéòû çíàêîìñòâ äîíåöêîé îáëàñòè, =-((, çàé çàé çàé ïîçíàêîìèìñÿ äàâàé, tqpaqw,

#125 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 19:29

comment4, áèñåêñóàëû ïèòåðà, xvy, çíàêîìñòâà ìîáèëüíûå êàëóãà, 8OO, õõõ çíàêîìñòâà â êðûìó, plakat, âîëãîãðàäñêèé ñàéò çíàêîìñò äëÿ ñåêñà, vzi, ïîçíàêîìëþñü ñ ïðíåì, %O, äåâóøêè âîðîíåæà çíàêîìñòâî, 140735, êëóá çíàêîìñòâ â ðàåâêå, 073, çíàêîìñòâà â äðóãèõ ñòðàíàõ, qgf, çíàêîìñòâà ÷åðíîêîæèå, 992383, çíàêîìñòâà â âëàäèâîñòîêå, =]], ñàéò ëåñáèÿíêè çíàêîìñòâà, :((, ðîñòîâñêèå àðìÿíå çíàêîìñòâà, >:-(, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà ìàãíèòîãîðñê, %((, çíàêîìèòüñÿ ñ ãååìè, :OO, çíàêîìñòâà ïåðâîìàéñêîå òîìñê, :-(((,

#124 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-24 17:14

comment1, çíàêîìñòâà äëÿ ñëåïûõ ëþäåé, >:]]], çíàêîìèòü âî ñíå ñ ðîäñòâåííèêàìè, 122185, ñàéò çíàêîìñòâ ýðî æäó, nfpcwq, ñîáîëåâî çíàêîìñòâà, %(, çíàêîìñòâà ÿ ëþáëþ ïîëíûõ ìóæ÷èí, bcavjs, óàëüíûå çíàêîìñòâà è ìàãàäàíå, 617054, ñàéò çíàêîìñòâ çíàêîìñòâà äëÿ îòíîøåíèé, wuh, ãëàìóðíûå çíàêîìñòâà arabio ÷åëÿáèíñê, horugd, êëóá çíàêîìñòâ â ëèïåöêå, >:PPP, çíàêîìñòâà íà 1 2 ðàçà, 672,

#123 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-24 17:00

comment1, ñåêñ áåç îáÿçàòåëüñòâ â êûøòûìå, 280, èíäèâèäóàëêè êîïåéñêà, =-((, Íåòðàäèöèîííîå çíàêîìñòâî, kjtt, çíàêîìñòâî ãîðîä ðòèùåâî, hfwbsu, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñòàâðîïîëå, 8-OO, èíäèâèäóàëêè âëàäèâîñòîêà çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, ppsacx, ôîôòêè äåâîê êîòîðûå õîòÿò ïîçíàêîìèòüñÿ, vbu, ñàéòè çíàêîìñòâ äëÿ íåôîðìàëîâ, 8-OOO, çíàêîìñòâà walaa ëåâ, 857, îáùåå çíàêîìñòâî, 154459, Çíàêîìñòâî ìîëäîâà, wjhds, çíàêîìñòâà â ÿðîñëàâëå èíòèì, 4993, çíàêîìñòâà äåâóøêà 1 ëåò íîãèíñê, czapdx, ìåæäóíàðîäíûå ñàéòû çíàêîìñòâ ìàëàçèè, %-OOO, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â êûøòûìå, vax, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíîé